Popis činnosti organizace

OSTARA, p. o. je celoroční pobytová sociální služba – domovy pro osoby se zdravotním postižením – s 24 hodinovou podporou pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, se středním a vysokým stupněm závislosti na pomoci jiné osoby.

Sociální služba je zaměřena na zmocňování uživatelů pro samostatnější způsob běžného života dle individuálních potřeb, podporu kontaktů s rodinami a přáteli a podporu využívání veřejných zdrojů v běžné komunitě. Činnosti, které sociální služba poskytuje, jsou: poskytnutí ubytování, zajištění stravy, péče o sebe, péče o zdraví, podpora při naplňování a udržování rodinných vztahů, péče o domácnost a vaření, podpora při nakupování a hospodaření s penězi, podpora v krizových situacích a při práci s riziky, podpora při orientaci ve svém bydlišti, podpora v každodenním rozhodování, podpora v trávení volného času, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Uživatelé služby v co možná největším rozsahu využívají zdroje z území. Stejně jako všichni ostatní občané, tak i uživatelé služby (za pomoci asistentů), navštěvují obvodní lékaře v jejich ordinacích, nakupují v běžných obchodech a nákupních centrech a využívají veřejné služby pro občany obcí jako je např. dovážka obědů, svoz komunálního odpadu, návštěva kulturních a společenských akcí, pošta, knihovna, autobusová doprava atd.

 

Zřizovatel příspěvkové organizace

Liberecký kraj

 

Druh sociální služby

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

 

Cílová skupina

Muži a ženy s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 26 let, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, a kteří s cílenou podporou mohou žít v běžných domácnostech a využívat zdroje běžné komunity.

Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let)
 

Cílová oblast

Sociální službu poskytujeme osobám žijícím v Libereckém kraji s upřednostněním osob s bydlištěm nebo rodinnými vazbami na oblast Novoborska.
 

Kapacita sociální služby

30 lůžek
 

Vize organizace

Začlenění lidí s mentálním postižením do běžné společnosti.
 

Poslání organizace

Naše úsilí směřuje k rozvoji potenciálu lidí s mentálním postižením, aby mohli žít běžný život v přirozeném prostředí.
 

Principy služby

1. Princip rovnocennosti

    Život každého člověka, ať má jakýkoliv osud, má stejnou hodnotu.

2. Ochrana práv a svobod - respektování důstojnosti a individuality

    Pracovníci respektují potřeby a individualitu uživatelů. Chovají se k nim s respektem a úctou, a hájí jejich práva.

3. Poskytování služeb podle individuálních potřeb

    Pracovníci vytvářejí podmínky pro poskytování sociálních služeb podle individuálních potřeb uživatelů vedoucí k rozvoji soběstačnosti.

4. Přibližování podmínek k životu v přirozeném prostředí

5. Týmová spolupráce

    Klademe důraz na práci v týmu. OSTARA, p. o. vytváří pro své zaměstnance podmínky pro týmovou spolupráci.

6. Odbornost pracovníků

    Pracovníci se průběžně vzdělávají, účastní se různých seminářů a školení a supervizí zaměřených na práci v sociálních službách. Reflektujeme konkrétní vzdělávací potřeby týmů i jednotlivých zaměstnanců.

 

Cíle služby

1. Podporovat člověka s mentálním postižením v rozvoji a využívání svých schopností a dovedností.

2. Poskytovat lidem s mentálním postižením cílenou individuální podporu.

3. Podporovat člověka s mentálním postižením v běžném způsobu života v přirozené komunitě.

4. Podporovat člověka s mentálním postižením v oblasti osobních a intimních vztahů.

 

Veřejné prohlášení k oblasti sexuality a vztahů lidí s postižením

Sexualita je běžnou a důležitou součástí lidského života, jejíž prožívání vede k pocitu vlastního sebeuvědomění, osobního štěstí a naplnění. Každý člověk, ať s postižením nebo bez něj, je sexuální bytost a má právo na prožití vlastní sexuality takovým způsobem, který vyhovuje jemu, a který není v rozporu se zájmy ostatních.

Organizace OSTARA podporuje své uživatele v projevech sexuálního chování a partnerských vztazích. Poskytujeme sexuální osvětu a poradenství v této oblasti a také respektujeme sexuální orientaci.

Vzhledem k tomu, že jsou lidé s mentálním postižením jednou z nejohroženějších skupin z hlediska sexuálního zneužívání, věnujeme také velký důraz na prevenci v rámci sexuální osvěty.

Organizace má zpracované předpisy pro práci v oblasti sexuality a vztahů uživatelů, které jsou pro všechny pracovníky závazné.

V organizaci jsou nepřípustné a zakázané jakékoliv sexuální projevy mezi pracovníky a uživateli.

Kdo je sexuální důvěrník: Sexuální důvěrník je odborně proškolený zaměstnanec organizace v oblasti sexuality lidí s postižením, který má jasně definované kompetence při poskytování podpory uživatelům sociální služby OSTARA, p. o. Sexuální důvěrník je písemně jmenován ředitelem organizace s přesným vymezením jeho role a kompetencí.