Popis činnosti organizace

OSTARA, p. o. je celoroční pobytová sociální služba – domovy pro osoby se zdravotním postižením – s 24 hodinovou podporou pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, se středním a vysokým stupněm závislosti na pomoci jiné osoby.

Sociální služba je zaměřena na zmocňování uživatelů pro samostatnější způsob běžného života dle individuálních potřeb, podporu kontaktů s rodinami a přáteli a podporu využívání veřejných zdrojů v běžné komunitě. Činnosti, které sociální služba poskytuje, jsou: poskytnutí ubytování, zajištění stravy, péče o sebe, péče o zdraví, podpora při naplňování a udržování rodinných vztahů, péče o domácnost a vaření, podpora při nakupování a hospodaření s penězi, podpora v krizových situacích a při práci s riziky, podpora při orientaci ve svém bydlišti, podpora v každodenním rozhodování, podpora v trávení volného času, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Uživatelé služby v co možná největším rozsahu využívají zdroje z území. Stejně jako všichni ostatní občané, tak i uživatelé služby (za pomoci asistentů), navštěvují obvodní lékaře v jejich ordinacích, nakupují v běžných obchodech a nákupních centrech a využívají veřejné služby pro občany obcí jako je např. dovážka obědů, svoz komunálního odpadu, návštěva kulturních a společenských akcí, pošta, knihovna, autobusová doprava atd.

 

Zřizovatel příspěvkové organizace

Liberecký kraj

 

Druh sociální služby

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

 

Cílová skupina

Muži a ženy s mentálním a kombinovaným postižením, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby

Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let)
 

Cílová oblast

OSTARA, p. o., je komunitní sociální služba pro území Novoborska. Sociální službu poskytujeme osobám s bydlištěm nebo rodinnými vazbami na tuto oblast
 

Kapacita sociální služby

30 lůžek
 

Vize organizace

Změna přístupu společnosti k lidem s mentálním postižením směrem k rovnocennosti
 

Poslání organizace

Naše úsilí směřuje ke zplnomocnění lidí s mentálním postižením
 

Principy služby

1. Princip rovnocennosti

    Život každého člověka, ať má jakýkoliv osud, má stejnou hodnotu

2. Ochrana práv a svobod - respektování důstojnosti a individuality

    Pracovníci respektují uplatnění vlastní vůle a rozhodnutí uživatelů. Chovají se k nim vždy s respektem a úctou

3. Poskytování služeb podle individuálních potřeb

    Pracovníci vytvářejí podmínky pro poskytování sociálních služeb podle individuálních potřeb uživatelů

4. Přibližování podmínek k životu v přirozeném prostředí

5. Týmová spolupráce

    Klademe důraz na práci v týmu. OSTARA, p. o. vytváří pro své zaměstnance podmínky pro týmovou spolupráci

6. Odbornost pracovníků

    Pracovníci se průběžně vzdělávají, účastní se různých seminářů a školení zaměřených na práci v sociálních službách. Reflektujeme konkrétní vzdělávací potřeby týmů i jednotlivých zaměstnanců

 

Cíle služby

1. Podporovat člověka s mentálním postižením ve využívání svých schopností a dovedností

2. Poskytovat lidem s mentálním postižením pouze cílenou podporu

3. Podporovat člověka s mentálním postižením v běžném způsobu života v přirozeném prostředí

4. Podporovat člověka s mentálním postižením v oblasti osobních a intimních vztahů